Sweet dinner


St. Valentine's Day is coming! It is a time when much people dare to express their feelings. And it's also time dating. Whether it's the first (important) date, or a date with a longtime boyfriend (who finally remembered that even in a long relationship sometimes need his love to take a date somewhere).

Sv. Valentín prichádza! Je to čas, kedy sa mnohý odvážia vyjadriť svoje city. A je to aj čas randenia. Či už je to prvé (dôležité) rande, alebo rande s dlhoročným priateľom (ktorý si konečne spomenul, že aj v dlhom vzťahu občas treba svoju lásku vziať niekam na rande).

15 komentárov:

Life Story of one tee E3


REMAKE ME
She wasn´t as others. Not throwing me away for one stain. Simply cover up the stain. So what could be the end of me finally helped me.

UPRAVILA MA
Nebola ako ostatné. Nezahodila ma pre jednu škvrnu. Jednoducho škvrnu skryla. A tak to, čo mohlo byť môj koniec mi nakoniec pomohlo. 

13 komentárov:

Fast Food


 Fast Food, these strange foods more unidentified of origin! Well I don´t do it often. Sometimes hunger is stronger. And after all, the only one never knows what and when to actually die, right? : D

Fast Food, tieto podivné jedlá bližšie neidentifikovateľného pôvodu! Nuž nerobím to často. Občas je ale hlad silnejší. A koniec koncov aj tak jeden nikdy nevie na čo a kedy vlastne zomrie, však? :D

6 komentárov:

Life story of one tee E2


SHE TOOK ME HOME
I left with her packed in her bag. She took me to your home and I guessed already then that is the beginning of a great friendship. She was nice to me, took care of me and I gave her comfort as a reward.

VZALA SI MA DOMOV
Odišiel som s ňou zbalený v jej taške. Vzala si ma k sebe domov a ja som už vtedy tušil, že je to začiatok veľkého priateľstva. Bola ku mne milá, starala sa o mňa a ja som jej za odmenu dával pocit pohodlia.

5 komentárov:

Life Story of one tee


SHE FOUND ME 
I was just an ordinary t-shirt, but my story isn´t ordinary! I have lived my ordinary life, until ...

NAŠLA MA
Bol som len obyčajné tričko, ale môj príbeh obyčajný nieje! Žil som si svoj obyčajný život, až kým ...

14 komentárov:

Read in the Garden


Books and nature are two things that can transfer me to another world. The world of fantasy to another space or another time. Joining the two is like to sail on the ship of imagination and can do anything and be anywhere!

Knihy a príroda sú dve veci, ktoré ma dokážu preniesť do iného sveta. Do sveta fantázie, do iného priestoru či iného času. Spojením oboch je to ako plaviť sa na lodi fantázie a môcť urobiť čokoľvek a byť kdekoľvek!

10 komentárov:

I´m waiting for you

View through a window view into the void. Mind thousands of miles away. Wandering mind, suddenly somewhere for you. I long to be somewhere where you are. But where is it?

Pohľad cez okno pohľad do prázdna. Myseľ vzdialená tisícky kilometrov. Putujem mysľou, náhlim sa niekam za tebou. Túžim byť niekde kde si ty. Ale kde to je?

7 komentárov:

On the caffee or backstage photos


Photo shoot at low temperatures requires a certain resistance to winter. I don´t belong to a very durable and therefore I have to compensate otherwise. How? Make pictures, and run to warm! Ideally somewhere put hot cup of coffee :)

Fotenie pri nízkych teplotách si vyžaduje určitú odolnosť voči zime. Ja k veľmi odolným nepatrím a preto si to musím vynahrádzať inak. Ako? Nafotiť fotky, a utekať sa zohriať! V ideálnom prípade si niekde dať teplú kávičku :)

6 komentárov:

Look on the Mirror


Sometimes I stand before the mirror and thinking about something entirely different than over what do with me. Then arise, mysterious things in my head: D

Niekedy stojím pred zrkadlom a premýšľam nad niečím celkom iným ako nad tým čo zo sebou urobím. Vtedy vznikajú záhadné veci na mojej hlave :D

9 komentárov:

Pattern look!Who said that combine different patterns should not be? I recognize that for some it can be deadly. But on the other side not hurt a little courage, and we might have something interesting. The patterns are great and even better to combine them without fear :) 

Kto povedal, že kombinovať rôzne vzory sa nemá? Uznávam, že pre niekoho to môže byť vražedné. Ale na druhej strane trocha odvahy nezaškodí a môže z toho vzniknúť niečo zaujímavého. Vzory sú fajn a ešte lepšie je kombinovať ich bez strachu :)

19 komentárov:

Mexican bandit


Enough put a hat on two braids and slipper high boots and suddenly I felt like Mexican bandit. Gunfighter who gallops on his horse into the sunset. Law search, lone outlaw.

Stačilo si na dva vrkoče nasadiť klobúk a obuť si vysoké čižmy a razom som sa cítila ako Mexický bandita. Pištolník, ktorý cvála na svojom koni do západu slnka. Zákonom hľadaný, osamotený štvanec.

8 komentárov:

Just me!


With the new year, I feel that the time has come to tell you something about me again. My little soul I have already presented a bit (here). But who am I? In the real world.
S novým rokom mám pocit, že prišiel čas povedať vám zasa niečo o sebe. Svoju malú dušičku som vám už trochu predstavila (tu). Ale kto vlastne som? V reálnom svete.

6 komentárov:

Travel Tartan


Who does not sometimes taste just pack a suitcase and hit the road to nowhere? Just without a word of farewell. Aimlessly, just for the joy of the journey itself.

Kto nemá občas chuť len tak zbaliť kufor a vyraziť na cestu do neznáma? Len tak bez slova na rozlúčku. Bez cieľa, len pre radosť z cesty samotnej. 

10 komentárov:

Rock It!Rock is my life. I love rock, punk, grunge, metal and just good music: D :) Sometimes I don´t look so, but punk heart beats in me. Sometimes the days are coming when it's my big punk rock heart fully reflected externally. I love when I wear punk. It's liberating!

Rock je môj život. Milujem rock, punk, grunge, metal a skrátka dobrú hudbu :D :) Niekedy na to nevyzerám, ale bije vo mne punkové srdce. Niekedy prichádzajú dni kedy sa to moje veľké punkrockové srdce prejaví naplno aj navonok. Milujem keď sa hodím do punku. Je to oslobodzujúci pocit!

9 komentárov:

Last outfit of 2013


Before I start adding posts of this year I have to do one more thing! I have to look back one last time! These are the last pictures made ​​with the phone: D So I hereby say goodbye phone photos, and also I want to share the joy of a new camera :)

Skôr než začnem pridávať posty z tohto roku musím urobiť ešte jednu vec! Musím sa obzrieť posledný krát späť! Toto sú posledné fotky fotené mobilom :D Takže týmto chcem dať zbohom mobilovým fotkám a tiež sa chcem tak trochu podeliť o radosť z nového foťáku :)

16 komentárov:

Happy New Year!


It's here! The new year started! I wish you all a wonderful year full of love, freedom and fun. Full of beautiful experiences and fulfilled dreams! 
Je to tu! Nový rok sa začal! Ja vám všetkým želám krásny rok plný lásky, slobody a zábavy.plný krásnych zážitkov a splnených snov! 

6 komentárov: