I´m waiting for you

View through a window view into the void. Mind thousands of miles away. Wandering mind, suddenly somewhere for you. I long to be somewhere where you are. But where is it?

Pohľad cez okno pohľad do prázdna. Myseľ vzdialená tisícky kilometrov. Putujem mysľou, náhlim sa niekam za tebou. Túžim byť niekde kde si ty. Ale kde to je?Where is the place where I find you? I might know where are walking your feet, I can know where you at night your body stores, but I have no idea where actually you are. Your coolness cools more than a cold wind blowing through the gaps in the old window. Your view sometimes hurts.
Sometimes you can not go but you can always wait! I waited, when you suffered and I was waiting when I suffered. I will always wait for you. Exactly halfway I will stand and wait. So your way back is half as long! The hardest part is even so always only the first step.

Kde je to miesto kde ťa mám hľadať? Možno viem, kam kráčajú tvoje nohy,možno viem kam si na noc ukladáš svoje telo, ale nemám ani tušenie kde vlastne si ty. Tvoj chlad mrazí viac než studený vietor prefukujúci cez škáry v starom okne. Tvoj pohľad niekedy bolí. 
Niekedy sa nedá ísť ale vždy sa dá čkať! Čakala som, keď si trpel a čakala som, keď som trpela ja. Vždy budem na teba čakať. Presne na polceste budem stáť a čakať. A tak tvoja cesta späť bude o polovicu kratšia! Najťažší je aj tak vždy len ten prvý krok.


5 komentárov: