Fate is like cigarette smoke in the wind


How the heart longs for love, so longs sense that there is destiny. True love is the only thing whereon would agree.
Ako srdce túži po láske, tak rozum túži aby existoval osud. Osudová láska je jediná vec na čom sa zhodnú. 

18 komentárov:

Imaginary Picnic


I live in my own world. In a world where dreams are reality and everything they can. The words like not exists, it can´t be ... no one knows here.
Žijem vo vlastnom svete. Vo svete, kde sny sú skutočnosť a všetko sa dá. Slová ako neexistuje, nedá sa ... tu nikto nepozná.

16 komentárov:

In the City


Just roam around the city. Discover what isn´t yet discovered. It wants to wear extremely comfortable :D 
Len tak sa túlať mestom. Objavovať čo ešte nieje objavené. To chce obliecť sa extrémne pohodlne :D

9 komentárov:

Giveaway Winner 01


Prvá Giveaway má svoju víťazku!

5 komentárov:

Animal Instinkt


Everyone sometimes we follow with instincts. Inner voice that in spite sense can convince about your truth. Often it pays to listen him.
Každý sa občas riadime inštinktami. Vnútorný hlas, ktorý aj napriek rozumu dokáže presvedčiť o svojej pravde. Často sa ale vyplatí poslúchnuť ho.

10 komentárov:

Backstage: photoshoot with Charlie Charlesson + Video


I offer you a look behind the scenes of our (un)professional photoshoot with Charlie. For this photoshoot, created several photos to my Post. (History Repeating: 5O´s, Lost in FutureGreen Editorial: Punx). That was we were freezing, laughed out and went home with lots of photos :)

Ponúkam vám pohľad do zákulisia nášho (ne)profesionálneho fotenia s Charliem. Z tohto phototshootu vznikli fotky k viacerým mojim postom. ( History Repeating: 5O´s, Lost in Future, Green Editorial: Punx ). Poriadne sme vymrzli, zasmiali sa, a išli domov s kopou fotiek :)

10 komentárov:

Inspiring Blogger Awards


A few days ago girls from Glamour Zone very pleased and surprised me. Nominated me to Inspiring Blogger Award and I thank them very much :)

Ahojte, 
Pred pár dňami ma baby z Glamoure Zone veľmi potešili a prekvapili. Nominovali ma do Inspiring Blogger Awards a ja im za to veľmi pekne ďakujem :) 

9 komentárov:

Spring


Warmer days, more sun. It makes me Spring! There are days when the spring feel full. And this was one of them:
Teplejšie dni, viac slnka. To je pre mňa Jar! Sú dni, kedy je jar cítiť naplno. A toto bol jeden z nich:

8 komentárov:

Time running out ... backwords!


What was sometimes good is good today. What we sent into oblivion shall return. It's simple. Everything that once was good, will be good again!
To čo bolo niekedy dobré je dobré aj dnes. To čo sme poslali do zabudnutia sa znovu vráti. Je to jednoduché. Všetko čo raz bolo dobré, bude dobré znovu!

18 komentárov:

Teddy bears :)


Everyone has sometimes worse days. This was mine. Outside the sun was shining, but the wind blew cold. My hair's gone wrong most: D But on this day I didn´t mind. I was entangled in feathery scarf from second-hand with teddy bears, my eyes hid behind large glasses and I was fine :)
Každý má občas horšie dni. Tento bol ten môj. Vonku svietilo slniečko, ale fúkal studený vietor. Moje vlasy to schytali najviac :D Ale v tento deň mi to nevadilo. Zamotala som sa do mäkučkého šálu zo sekáču s medvedíkmi, oči skryla za veľké okuliare a bolo mi fajn :)

4 komentárov:

Green Editorial: Punx


Some hard thing in themselves may hide tender soul and some tender thing can somethimes turn into hard...
Niektoré drsné veci v sebe môžu skrývať nežnú dušu a niektoré nežné veci sa niekedy môžu zmeniť na drsné...

10 komentárov:

Sporty and boho


Sometimes toothache and sometimes heart aches. What is worse? When they were both.
Niekedy bolí zub a niekedy srdce. Čo je horšie? ... Keď bolí oboje.

9 komentárov:

Lost in Future


- It's been a few days, shut me here. Nobody has asked nothing and just shut me here. And why? What I did, I'm here closed?
- Je to už niekoľko dní, zatvorili ma tu. Nikto sa ma na nič nepýtal a jednoducho ma tu zatvorili. A prečo vlastne? Čo som spravila, že som tu zavretá?

11 komentárov: