Pink!


Pink was my favorite color, but I overeat it. Now you can´t find it in my closet a lot. And if so, earlier in this light form.
Ružová bola moja obľúbená farba, ale prejedla som sa jej. Teraz jej v mojom šatníku nenájdete veľa. A ak tak skôr v takejto light podobe. 

10 komentárov:

If you want to kill me .... you gotta aim for heart!


If you want to kill me ... not enough to blitz my house,
maybe destroy my dream world.
Ak ma chceš zabiť ... nestačí zbombardovať mi dom,
možno zničiť môj vysnívaný svet.

6 komentárov:

Life Story of one tee E6The more I was happy when I saw her face again. I have previously experienced various transformations, but this time it was different.
O to viac som sa potešil, keď som znovu uvidel jej tvár. Usmiala sa a potom sa so mnou začali diať divné veci. Už predtým som zažil rôzne premeny, ale tentoraz to bolo iné.

8 komentárov:

Mirror of Lovers - Together


The last part of Valentine's photoshoot will be on both of us. Because we belong to each other (as a person and his reflection in a mirror) :)
Posledná časť z Valentínskeho photoshootu bude o nás oboch. Pretože patríme k sebe (ako človek a jeho odraz v zrkadle) :)

5 komentárov:

Life Story of one tee E5

Episode 1 / Episode 2 / Episode 3 / Episode 4That I was ripped, it was terrible. But later I saw how horrible it may be, when human's heart is torn. 
To, že som sa roztrhol bolo hrozné. Neskôr som ale videl aké hrozné môže byť, keď sa človeku roztrhne srdce.

10 komentárov:

Mirror of Lovers - He is my thrue love!


This is the second part of Valentine's photos. We took pictures with my darling to the St. Valentine's contest on Lookbook. But it was also a bit of my Valentine's gift!
Toto je druhá časť Valentínskych fotiek. Nafotili sme ich s mojim miláčikom do Valentínskej súťaže na LookBooku.  Ale bol to tak trochu aj môj Valentínsky darček!

7 komentárov:

Mirror of Lovers


Hi all love (happily or not)! Today was Valentine's Day. Love all around. I hope you enjoyed it nicely.

Ahojte všetci zamilovaný (šťastne alebo nie)! Dnes bol deň Sv. Valentína. Láska všade naokolo. Dúfam, že ste si ho pekne užili. 

10 komentárov:

Forester style


I recently got my hands on this super comfortable vintage sweater. Outdoors the sun rose. And it was clear that I must take advantage!
Nedávno sa mi dostal do rúk tento super pohodlný vintage sveter. Vonku vykuklo slniečko. A bolo jasné, že to musím využiť! 

26 komentárov:

Escape


Please take me to your world 
I want to smile again 
I want it to stop crying. 
Torment have been enough!

Prosím vezmi ma do svojho sveta
chcem sa znovu usmievať
chcem už prestať plakať.
Trápenia už bolo dosť!

10 komentárov:

Life Story of one tee in ContestTo write this story inspired me especially contest that is ongoing on Lookbook! I'm a fanatic competitions. I had to join. Here on the blog this story is still unfinished. Other parts still preparing for you! But on the lookbook deadline to sign ending, so there you can find the whole story. Just in abridged form. If you already know how it turns out so you can see. But if you want to read the story written in full, then wait until I publish it on the blog. Which will be soon! 
Anyway, I would be very glad if you me and my story supported on lookbook and gave me hype :)


K  napísaniu tohoto príbehu ma inšpirovala hlavne súťaž, ktorá práve prebieha na Lookbooku! Som fanatik do súťaží. Musela som sa zapojiť.  Tu na blogu je tento príbeh ešte nedokončený. Ďalšie časti pre Vás ešte pripravujem! Na Lookbooku ale končí termín na prihlásenie, takže tam nájdete celý príbeh. Akurát v skrátenej forme. Ak ste nedočkavý ako to dopadne tak sa môžete pozrieť. Ale ak si chcete príbeh prečítať v neskrátenej podobe, potom si počkajte až kým ho uverejním na blogu. Čo bude čoskoro!Každopádne by som bola veľmi rada ak by ste mňa a môj príbeh podporili na lookbooku a dali mi hype :)

Thank you for your support very much! Happy reading :)
Za podporu ďakujem veľmi pekne! Príjemné čítanie :)

3 komentárov:

Life story of one tee E4


We experienced really a lot together. We´ve experienced a lot of adventure ...
Zažili sme si toho spolu naozaj veľa. Prežili sme kopu dobrodružstva ...


We lived to the fullest! It was fun, but sometimes it was really dangerous :) We weren´t the only one that escaped through the fence. Sometimes everyone doing forbidden things. And it wasn´t the first time we've scraped through the gate, but it happened to me fate that evening. Not caught us. She escaped, but I was worse this time. Hole, which has made a sharp spike on the gate into me, that's not just so sew up. Again I had to worry about my destiny.
I didn´t know it, but I'm not the only one who will have a hole in myself!

Žili sme naplno! Bola to zábava, ale občas to bolo naozaj nebezpečné:) Neboli sme jediný čo zdrhali cez plot, každý občas robí zakázané veci. A nebolo to prvý raz, čo sme preliezali bránu, ale v ten večer sa mi to stalo osudným. Nie nechytili nás. Ona unikla, ale ja som si to tentokrát odniesol. Diera, ktorú do mňa urobil ostrí špic na bráne sa už nebude len tak dať zašiť. Znova som sa musel báť o svoj osud. 
To som ale netušil, že nie som sám, kto bude mať v sebe dieru!

beanie: N/A / coat, boots, sweater: vintage / fur collar: 2nd hand / jeans: House / tee: Foxy Green remake


5 komentárov: