Dirty 60´s

This article I transferred from the old blog.
Tento článok si prenášam zo starého blogu.


Few words ENOUGH ...... and almost no, JUST open your EYES.

rolling down smoke - what comes with it?
black bride in a mysterious veil
sweet taste, heady delight
turn back time, to experience it again.
Who not reading, leave, who doesn´t see ... sin ↓

Len málo slov STAČÍ ...... a takmer žiadne, STAČÍ otvoriť OČI.
valiaci sa dym - čo príde s ním?
v záhadnom závoji čierna nevesta
sladká chuť , opojná slasť
vrátiť čas, zažiť to zas.
Kto nečíta, nech, kto nevidí ... hriech ↓
0 komentárov: