On the Playground


This outfit you once can see,buton photos from Andy (HERE). These are by Charlie. So who has the desire can comare :D
Otherwise, if you would like to know, we took pictures of the playground in Trenčianske Teplice.

SK: Aj tento outfit ste už raz mohli vidieť, ale na fotkách fotených Andy (TU). Tieto fotil zasa Charlie. Takže kto má chuť môže porovnávať :D
Inak ak by ste chceli vedieť, fotili sme na detskom ihrisku v Trenčianskych Tepliciach.

6 komentárov:

Fashion Live! (look & more)


As this year's Fashion Live! You have already seen the model designers, but I didn´t show you what I wore :) So here it is. Andy was with me and taking pictures from everything. Stuffs form Fashion Live you can buy in showrooms, and also was held during Fashion Live! competition. Designers and models have been awarded in Eva Fashion Awards 2014. Designer FL: Martin Hrča (his show you can see here), Fresh Designer FL: Andres Pojezdálová, The Best Show FL: Boris Hanečka. But also competed in street style. (winner of one of the categories you can see in the photos below).

SK: Z tohtoročného Fashion Live! ste už vydeli modely dizajnérov, ale neukázala som vám, čo som mala na sebe ja :) Tak  tu to máte. Bola so mnou aj Andy a všetko fotila. Okrem prehliadok sa  na Fashion Live! dali tieto veci aj kúpit v showroomoch a tiež sa počas Fashion Live konala súťaž. Dizajnéry a modelky boli ocenené v Eva Fashion Awards. Cenu Dizajnér FL dostal Martin Hrča  (jeho prehliadku nájdete aj tu), cenu Fresh Designér pre mladý talen dostala Andrea Pojezdálová, The Best  Show FL získala prehliadka Borisa Hanečku. Ale súťažilo sa aj v street style. (víťazku jednej z kategórii môžete vidieť na fotkách dolu).
tee & necklace: Foxy Green / hoodie: Levi´s / jacket: Second hand  / boots: Gregor

Photo by Andy, My styling by me:

8 komentárov:

The Best of Fashion Live! 2014

Although I spend only on Fashion Live only one day, I was very satisfied. These are two shows that were in my opinion the best of the last day of Fashion Live :) 
First impressed me show Pavel Berky. In addition to his show, I liked the shirt that designed specially for this event. Shirts also designed other designers, but I liked his most :)

SK: hoci som na Fashion Live strávila iba jeden deň, bola som veľmi spokojná. Toto sú dve prehliadky, ktoré boli podľa mňa najlepšie z posledného dňa Fashion Live :)
Ako prvá ma zaujala prehliadka Pavla Berkyho. Okrem jeho prehliadky sa mi zapáčilo aj tričko, ktoré navrhol špeciálne pre túto akciu. Tričká navrhli aj iný dizajnéry, ale mne sa páčilo najviac práve to jeho :)
Pavel Berky

3 komentárov:

Fashion Live! 2014

Last week in Bratislava's Stará Tržnica (Old Market) place in the second year great fashion events Fashion Live !. Three days full of Slovakia, but not only Slovak fashion. I had bad luck that I could come see only the last of these three days. But anyway I think it was worth it :) 
This is a pair of shows from the last day of this amazing fashion event:

SK: Minulý týždeň sa V Bratislavskej Starej Tržnici konal druhý ročník skvelej fashion akcie Fashion Live!. Tri dni plné Slovenskej, ale nielen Slovenskej módy. Ja som mala tú smolu, že som sa mohla prísť pozrieť len na posledný z týchto troch dní. Ale aj tak to myslím stálo za to :)
Toto je pár prehliadok z posledného dňa tohoto úžasného fashion podujatia: Zuzana Kubíčková


That's what I liked most, I left at the end, so the next article :)
SK: To čo sa mi najviac páčilo som  si nechala nakonice, teda do ďalšieho článku :)

Photo by Andy, edit by me:

2 komentárov:

Immersed in Orange


The sun warms face I immersed in a small orange book. Lady, says the inscription on the packaging. What's it feel like a lady? We know at all what it means to be a true lady? Sometimes I doubt it. Especially when around me goes a couple of teenage offspring with a mouthful of expletives and obscene words. Real ladies were probably dying. Thank God I have mine, hidden in orange binding :)

SK: Slnko zohrieva tvár, ja som ponorená do malej oranžovej knižky. Dáma, vraví nápis na obale. Aké je to cítiť sa ako dáma? Vieme vôbec, čo to byť ozajstnou dámou znamená? Občas o tom pochybujem. Hlavne keď okola mňa prejde pár pubertálnych mláďat s pusou plnou sprostých a oplzlých slov. Ozajstné dámy už zrejme vymierajú. Ešteže mám tú svoju, ukrytú v oranžovom viazaní :)

Get this look for $303+ on Lookastic: Orange Tank Dress, Dark Brown Knit Cardigan, Orange Clutch, Tobacco Leather Backpack, and Olive Leather Lace-up Ankle Boots

Backpack, sweater: 2nd hand / dress: Foxy Green / shoes: MT Shoes / book: František Švantner - Dáma (Lady)

Photo by Viktor, styling & dress by me:

11 komentárov:

Second Night


 In fact, it was the first night. The first night in Teplice with friends. To title I wrote the second one simple reason. Photos from this night you have to see once (HERE). Except if it were other photos, especially from another photographer. Andy took pictures of the previous ones and then I promised you a photo by Charlie. Well, these are those. So now you can compare: D

5 komentárov:

3. Giveaway Winner


I admit that I'm a little disappointed. This Giveaway is almost no one engages. I wonder what it was about. The only thing I can think of is that you didn´t like to win. Well, I still want you to enjoy, so just ask what you would like to win? What won would you like? Feel free to write to me, because this is for you :) 
Anyway, one person is still found, so the winner is clear :) 
It's JULIE
Julie Congratulations, you win a pink sweater from photos. I wish I could send you the bunny, but he already belongs to someone, and it would be very missed, but decided to do a giveaway with plush own production (thanks for the idea). But don´t worry I've got one more little surprise. But to see it in the package :)

SK: Priznávam, že som trochu sklamaná. Do tejto Giveaway sa takmer nikto nezapojil. Premýšľam čím to asi bolo. Jediné čo ma napadá, je že výhra Vám skrátka zato nestála. No a ja vás chcem predsa tešiť, takže ma napadlo, že sa jednoducho opýtam, čo by ste chceli vyhrať. Aké výhry by sa vám páčili? Nebojte sa mi to napísať, veď je to pre vás :) 
Každopádne jedna osoba sa predsa len našla, takže víťazka je jasná :)
Je to: JULIE 
Julie Gratulujem ti, vyhrávaš ružový svetrík z fotky. Kiež by som ti mohla poslať toho zajka, ale ten už niekomu patrí a veľmi by mu chýbal, ale rozhodne urobím giveaway aj o plyšáka vlastnej výroby (vďaka za nápad). Ale neboj mám  pre teba ešte jedno maličké prekvapenie. To ale uvidíš až v balíčku :)

6 komentárov:

2.Giveaway Winner


My first birthday giveaway has a winner. Rather than tell you who it is, I will tell you that no one has found the correct answer to my question: How old I am? 
Lenka Ďurčeková was the closest. She guessed 27 years and I´m 31 :D
It is therefore win it. 
Lenka congratulations. Jeans are yours, so I hope that you will enjoy them :)

SK: Prvá z mojich narodeninových giveaway má svoju víťazku. Skôr ako vám poviem kto to je, poviem vám, že nikto nenašiel správnu odpoveď na moju otázku: Koľko rokov mám? 
Najbližšie ale bola Lenka Ďurčeková, ktorá tipovala 27 rokov. 
A preto je výhra jej. 
Lenka gratulujem. Jeansy sú tvoje, tak verím, že si ich užiješ :)

3 komentárov:

It´s Time the Truth


 I know this article comes later than I promised, but from the truth you never miss anything (don´t run away anywhere, it just sounded poetic :D). Everything what you asked will be answered now.

11 komentárov:

Insiration and something more for you!

Fashion is fun, fun for me and you as well. Therefore, it´s my blog about fashion. A year bring you my fashion. I hope it inspires you and you inspire me. And therefore I don´t want to stop. So I have prepared for you a little inspiration.
With a gift for you help me ZOOT. Hereby I thank them. And what a gift it?

7 komentárov:

It´s Today


Yes it is today. I already mentioned many times :D. But today is this day, today is my blog one year. For me, this means that a year I sit behind the computer and knocking on the keyboard, and that year to bother my friends took pictures, and that year they already know the word BLOG :D
For you, this means that today will be in my blog busy. This is just the first of today's articles. I will try for you strew inspiration, gifts, and I will tell you something new.
If you want to know something you can still ask HERE. If you want win something you still have one last chance to join the Giveaway HERE or HERE.
And what else? Let us surprise you :)

SK: Áno je to dnes. Už som to spomínala toľkokrát  :D. Ale dnes je ten deň, dnes mámôj blog jeden rok. Pre mňa to znamená, že už rok sedím za počítačom a ťukám do klávesnice a že už rok otravujem kamošov aby ma fotili a že už rok poznajú slovo blog:D
Pre vás to znamená, že dnes bude u  mňa na blogu rušno. Toto je len prvý z dnešných článkov. Pokúsim sa vás zavaliť inšpiráciou, daršekmi a prezradím vám niečo nové. 
Ak sa chcete niečo dozvedieť ešte stále sa môžete pýtať TU. Ak chcete niečo vyhrať ešte máte poslednú šancu zapojiť sa do Giveaway TU alebo TU.
A čo ešte? Nechajte sa prekvapiť :)

7 komentárov:

I want to still be a child (giveaway)

Time goes so incredibly fast. Even yesterday I was a little kid and playing with teddys. And today? Today I play with them also :D But otherwise - I made them. This plush bunny (on the pictures) I created for my little angel on his 2nd birthday. My blog will have his first birthday tomorrow, but you get gifts from me! 

3 komentárov:

Nostalgic Afternoon over the Book


Thoughtfully sit over a cup of tea and a book. Just can browse, admire the beautiful works created by human hands. At rest let time run. At least for a moment to think of things that isn´t fast enough, or those for which I can´t sleep. Just enjoy the smell rising from a cup and beauty of human creativity. And then go with the peace in the soul to a place of real peace. Embed into memories and sail the waves of nostalgia. 

15 komentárov:

In the ZOO


 Yes, we were at the zoo: D Also, I sometimes feel like a monkey. Thank God no one not closed me in a cage :)
SK: Ano boli sme v ZOO :D Tiež si niekedy pripadám ako opica. Ešteže mňa nikto nezatvoril do klietky :)

5 komentárov:

My Work

 I know, I know, I is not fast enough everything I promised (technical problems), but I promise that none of the articles you will not lose. This article is about the work I produced during this year's blogging. Just my work (because I like watching on fashion, but I more like make it up):

SK: Viem, viem, trochu nestíham všetko čo som sľúbila (technické problémy), ale sľubujem, že o žiadny z článkov neprídete. Tento člnok bude o práci, ktorú som počas tohtoročného blogovania vyrobila alebo prerobila. Jednoducho moja práca (pretože ja rada modu sledujem, ale radšej ju tvorím):jeans re-make

8 komentárov:

Who work with me

My blog, it's not just me. These are the people who help me. Without them, this blog is not the way it is. So I want you now present them.

SK: Môj blog to niesom len ja. Sú to aj ľudia, ktorý mi pomáhajú. Bez nich by tento blog nebol taký aký je. Takže vám ich chcem teraz predstaviť. 

photo by Charlie

9 komentárov:

For 10 days

sorce: we heart it
It's closer. The birthday marathon (as I call it) you could already see 5 articles. You knew something about me a little bit about the blog. You still have a chance to ask me anything you're interested in THIS article. Also, you can still enter the competition on jeans in THIS article.

In the next 10 days I have for you has prepared even more articles, and more contests. So I will be very happy if you join me. And if by chance you have an idea for an article or something you would like to see on my blog please feel free to write me in the comments.

SK: Už sa to blíži. V narodeninovom maratóne (ako som si to nazvala) ste už mohli  vidieť 5 článkov. Dozvedeli ste sa niečo o mne a niečo o blogu. Ešte stále máte šancu opýtať sa ma na všetko, čo vás zaujíma v TOMTO článku. Tiež sa stále môžete zapojiť do súťaže  o jeansy v TOMTO článku.
V budúcich 10 dňoch somsi pre vás prichystala ešte viac článkov a ešte viac súťaží. Takže udem veľmi rada aksa ku mne pripojíte. A ak náhodou máte nápad na článok alebo by ste niečo chceli na mojom blogu vidieť neváhajte a napíšte mi do komentárov. 

2 komentárov:

Find my age & win


Birthday marathon on my blog continues. I promised you a contest, so one starts now. Blog will have its first year already for 11 days, but you know how old I am? And this is actually a competitive question. Just answer it, to meet the conditions, and you're in :)

7 komentárov:

Blog statistics for 2014

photo by Andy

For 12 days my blog will be exactly one year. The first year we both survived and I hope it will survive even the next one :) Now it's time for one of boring articles. On Statistics.
Myself actually curious to see what all is on the blog behind and how he's doing. So let's do it: 

SK: Za 12 dní bude mať môj blog presne jeden rok. Prvý rok sme obaja prežili a dúfam, že prežijeme aj ten ďalší :) Teraz prišiel čas na jeden z nudnejších článkov. Na Štatistiky. 
Sama som vlastne zvedavá, čo všetko už ná blog za sebou a ako sa mu darí. Tak poďme na to:

5 komentárov:

Unpublished photos from Instagram

me & my camera / with braids
Blog has a birthday in just 13 days. To my blog also includes social networks and one of them is, of course, instagram (who already has no instagram: D). To give mainly insta photos with blog posts, but sometimes (due to my shit-mobile) I can also add photos, you will not find anywhere else.

SK:  Blog má narodky už  za 13 dní. K  môjmu blogu patria aj sociálne siete a jednou z nich je samozrejme aj instagram (kto  už dnes  nemá instagram:D ). Na insta dávam hlavne fotky s blogových postov, ale občas (vzhľadom na môj šunka-mobil) sa mi podarí pridať aj fotky, ktoré nenájdete nikde inde. 

1. amazing waffles / 2. eaten under this light tree / 3. my outfit from fashion marš / me & Vojto

1. I'm going to hunt dinosaurs / 2. last photo with my long hair / 3.  paper bag by me / 4. baby shoes by me

selfies:D

If you like my insta post, you can follow me HERE
If you have any questions for me, you now have the option (just 13 ​​days) ask HERE.

SK: Ak sa vám páčil môj insta post, môžete ma sledovať TU.
Ak máte na mňa nejaké otázky, teraz máte možnosť (ešte 13  dní) pýtať sa TU.

4 komentárov:

Moment of truth


The photo says it all. It will be a little gift from me to you. Ask for everything that interests you. Anything about me, about the blog or about other things that interest you will be answered. Today you can ask questions and get answers on blog birthday for 14 days.
You can write your questions in the comments under the article .

SK: Fotka hovorí za všetko. Bude to malý darček odo mňa pre vás. Pýtajte sa na všetko čo vás zaujíma. Čokolvek o mne, o blogu alebo o  iných veciach, ktoré  vás  zaujímajú vám bude  zodpovedané. Dnes sa môžete pýtať a odpovede dostanete na narodky blogu, čo  je za 14 dní. 
Svoje otázky mi môžete písať pod článok do komentárov.

4 komentárov: