Summer travel III


People are charging for dreams and forgetting to dream. Dream while frequently shall introduce us back home!
Ľudia sa ženú za snami a pritom zabúdajú snívať. Sni nás pritom najčastejšie zavedú späť domov!

7 komentárov:

Skirt


I once again was second hand. And there I discovered this great skirt. It has wonderful colors. Just caught me at first sight and went home with me. Certainly could be dress more elegant, but for this time I opted for something more casually :)

Zasa som raz bola pozrieť v sekáči. A objavila som tam túto super sukňu. Má nádherné farby.  Skrátka ma upútala na prvý pohľad a išla so mnou domov. Určite by sa dala obliecť aj elegantnejšie, ale pre tento raz som sa rozhodla pre niečo ležérnejšie :)

8 komentárov:

Summer travel II


Ways we can go somewhere or from somewhere to run. Only one way, at the same time escaping the search for something new - a way to freedom!

Cestami môžeme niekam ísť alebo od niekiaľ utekať. Len jedna cesta je zároveň útekom aj hľadaním niečoho nového - cesta za slobodou!

8 komentárov:

Lace, leather & gold


White lace, black leather and gold accessories - these are the three things that I really like. So why not combine them?

Biela čipka, čierna koža a zlaté doplnky - to sú tri veci, ktoré mám naozaj rada. Tak prečo ich nespojiť? 

6 komentárov:

Summer travel


Our roads lead in different directions. We are looking for different goals. But no matter which way we went, when we come to the finish. And no matter where you come if you gave way more! 

Naše cesty vedú rôznymi smermi. Hľadáme rôzne ciele. Ale nezáleží kadiaľ sme šli, ak prídeme do cieľa. A nezáleží kam prídeme, ak nám cesta dala viac!

9 komentárov:

One pieces


Day after day goes and I somehow didn´t have the time. First I want to apologize that I not add posts on the blog as often as would be included. Sorry, but somehow I don´t have a time :) We were with Andy and Charlie on larger photoshoot, so new pictures will be coming soon!

Deň ide po dni a ja nejak nemá na nič čas. Najprv sa chcem ospravedlniť, že na blog nepridávam posty tak často ako by sa patrilo. Prepáčte, ale nejak nestíham :) S Andy a Charliem sme boli na takom väčšom fotení, takže nové fotky budú už čoskoro! 

3 komentárov:

In the Wind


Flies in the wind my laughter,
laugh not sin.
Grass noise, smell it flies through the air
as a wave of the sea.

Vetrom letí môj smiech,
smiať sa nieje hriech.
Šum trávy, jej vôňa letí vzduchom 
ako vlna morom.

9 komentárov:

Bad Day


Sometimes days are better and sometimes worse. So it just goes! If my mood dropping to the minimum, I don´t care about fashion or makeup. I just throw at me as comfortable, as at least showy things and going out in the sun (if any lights).

Niekedy sú dni lepšie a niekedy horšie. Tak to skrátka chodí! Ak moja nálada klesá na minimum, neriešim ani módu, ani maľovanie. Skrátka si na seba hodím, čo najpohodlnejšie, čo najnenápadnejšie veci a idem von na slniečko (ak nejaké svieti).

9 komentárov:

Fashion Marš 2014


May 1, held in Bratislava Fashion March! and I couldn´t let it run away :)
1. Mája sa v Bratislave konal Fashion Marš! a ja som si to nemohla nechať utiecť :)

5 komentárov:

Swim in the Sun


Swimming? Not really. Although I was near water, but not swim in it. I had more reasons. 

Kúpanie? Nie tak celkom. Pri vode som síce bola, ale v nej som sa nekúpala. Mala som na to viac dôvodov.

12 komentárov:

The world goes another pace than me


 Yes, I feel that I'm different. That actually doesn´t belong to this world. People around me are wanton and lose themselves in their fast pace. Stop: I scream but no one understands me. So I walk alone at my own pace.

Áno, mám pocit, že som iná. Že vlastne vôbec nepatrím do tohto sveta. Ľudia okolo mňa sa mihajú a strácajú sa vo svojom rýchlom tempe. Zastavte: kričím, ale nikto mi nerozumie. A tak kráčam svojim vlastným tempom sama.

10 komentárov: