Story of broken heart

She loved him. Until he broke her heart. Her body shackle in chains and threw away like her love. Sold her soul to the devil. But now she is freed and comes to take revenge. 

Milovala ho. Až kým jej nezlomil srdce. Jej telo spútal v reťaziach a vyhodil ako jej lásku. Jej dušu predal diablovi. Ale teraz je oslobodená a prichádza sa pomstiť!


Photo by Andy. More and one little surprise here!

Happy Halloween to all! And most importantly, have fun :)
Šťastný halloween všetkým! A hlavne sa bavte :)

0 komentárov: