Blue Sky

I love the combination of denim and leather, black and light blue. I used a few pieces of men's wardrobe. My shirt is mens, but nobody I stolen it. Men's shirts are my big weakness and I like them put together in my closet. But denim jacket I stole a friend. Even he did not anger, but he has also photographed. We went for a little walk a bit further from the city, so we managed to capture the beautiful blue sky :)

Milujem kombináciu rifloviny a kože, čiernej a svetlej modrej. Použila som zopár kúskov z pánskeho šatníka. Moja košeľa je pánska, ale nikomu som ju neukradla. Pánske košele sú totiž mojou veľkou slabosťou a rada si ich zhromažďujem vo vlastnej skrini. Zato riflovú vestu som ukradla frajerovi. Nielenže sa nehneval, ale dokonca ma aj sám fotil. Zašli sme si na malú prechádzku trochu ďalej od mesta a tak sa nám podarilo zachytiť prekrásne modré nebo :)

shirt, jeans: N/A / jacket: Cubus / denim vest: from my boyfriend / boots: Gregor

7 komentárov:

Through the Trees

I pulled an old vintage dress and cardigan added school style. Everything green. Go all in green would may be someone seemed a little ... strange, but green is my favorite color, so why not :)

Vytiahla som staré vintage šaty a doplnila ich svetrom v školskom štýle. Všetko zelené. Ísť celá v zelenom by sa možno niekomu zdalo trošku ... no divné, ale zelená je moja obľúbená farba, tak prečo nie :)
 dress: vintage / cardigan, boots: N/A / coat: Gate


As a bonus I have for you one video (as well as photos and video is pretty poor quality, but I decided to make a priority of errors: D), so I hope you like it:
Ako bonus mám pre vás jedno video (rovnako ako fotky aj video je dosť zlej kvality, ale rozhodla som sa z chyby urobiť prednosť :D), tak dúfam, že sa páči:1 komentárov:

Setting sun


The sun goes down,
bright light shining in my face.
Lost in the smoke I lose my grace.

The sun goes down,
insidious cold crawls at my feet.
Disperse the smoke, I want you to meet.

Slnko klesá dolu,
ostré svetlo svieti mi do tváre.
Stratené v dyme strácam svoj pôvab.

Slnko klesá dolu,
zákerný chlad plazí sa mi pri nohách.
Rozožeň dym, chcem ťa stretnúť.

I tried to write one poem in English, but the lack of words in my vocabulary has allowed me only this: D I'm guessing it will improve over time :)
Skúsila som napísať jednu básničku v angličtine, ale nedostatok slov mi dovolilo len toto :D Hádam sa to časom zlepší :)sweatshirt: Quiksilver / dress: House / boots: Gregor


Again sorry for the bad quality photos. It is a temporary solution until I unpack a gift under the tree :)
Znova sa ospravedlňujem za zlú kvalitu fotiek. Je to dočasné riešenie, kým si nerozbalím darček pod stromčekom :)

3 komentárov:

Dark flower


She is in bud hidden in a dark corner.
Dreaming she still dreaming
about the light that shines in her short life,
about the sun, which puts heat into her hands
and lets her grow.

Dark earth gives her assurance
But she dreaming still dreaming
that learns to fly and leave the black earth,
the beauty of the flower, which amaze the world
and will be no more hidden.

Blossomed flower darkness buried,
and she still dreaming
about love which gives her wings like angels,
a man who will dream with her
and she will live forever.

He came and snatched her from the darkness.
she always dreamed
and now, the sun burns her and the warmth of his palms stifling her,
and now, the wind drags her away, piece by piece
and she goes back
into the earth where it all began.

Pučí ukrytá v tmavom kúte.
Sníva, stále sníva
o svetle, ktoré prežiari jej krátky život, 
o slnku, ktoré vloží teplo do jej rúk
a dovolí jej vyrásť.

Tmavá zem dáva jej istotu,
však ona sníva, stále sníva
o tom, že naučí sa lietať a opustí čiernu zem,
o kráse kvetu, ktorý ohúri svet
a nebude viac skrytá.

Rozkvitla kvetina tmou pochovaná,
a stále sníva 
o láske, ktorá dá jej krídla ako anjelom,
o človeku, ktorý bude snívať s ňou
a bude naveky živá.

Prišiel a vytrhol ju z temnoty.
Stále snívala,
a teraz, páli ju slnko a dusí ju teplo jeho dlaní,
a teraz, vietor ju unáša preč, kúsok po kúsku
a ona vracia sa späť 
do zeme odkiaľ sa zrodila.  shirt, velvet legins, belt, turtleneck: N/A / coat: Fuchs Schmitt / boots: Gregor


2 komentárov:

Billie jean

This outfit I have all adapted to one shirt. I got it from cousins ​​(I think it is Michael Jackson). I dressed like a dress added to it a few accessories. I know I look awful here. I had a bad day: D

Tento outfit som celý prispôsobila jednému tričku. Dostala som ho od sesternice (myslím, že je na ňom Michael Jackson). Obliekla som si ho ako šaty pridala k nemu zopár doplnkov. Viem, tvárim sa hrozne. Mala som zlý deň :D

hat, tie: H&M / coat: N/A / belt: Koala / boots: Gregor

1 komentárov:

Army style

I took over my old things and what I found? One of my old piece, which is now really suited. I do not know why I actually postponed. It is this great little army jackets, which I have been doing terribly long ago. I combine it a bit unusually, but I felt such a well.

Preberala som sa svojimi starými vecami a čo som nenašla? Jeden svoj starý kúsok, ktorý sa mi teraz fakt hodí. Ani neviem prečo som to vlastne odložila. Je to táto skvelá malá army bundička, ktorú som robila už hrozne dávno. nakombinovala som ju trochu netradične, ale cítila som sa takto dobre. 


cap: gift / coat: ? / army jacket: Foxy Green / shirt: vintage / tee: N/A / belt: 2nd hand / pants: N/A / boots: Gregor


We did some pictures in the park and others are done at the memorial in our town. I apologize for the deterioration of my photos lately. I have no camera, but as we approach Christmas, I believe that this will change soon :)

Niektoré fotky sme fotili v parku a iné sú nafotené pri pamätníku v našom meste. Ospravedlňujem sa za zhoršenú kvalitu mojich fotiek v poslednej dobe. Momentálne nemám foťák, ale keďže sa blížia Vianoce verím, že sa to čoskoro zmení :)

3 komentárov:

Natural

Outside is colder, and I have no other option just pull coats. The coat I have a couple of years, but still I like it. It has a romantic touch and I have some days when I feel a little bit romantic. And it is on these days that coat the right. Wear it and go for a walk in nature. Outside is a lot of fallen leaves everywhere and it tempts me to this natural romantic mood.

Vonku sa ochladilo a mne nezostáva nič iné len vytiahnuť kabáty. Tento kabát mám z pred pár rokov, ale stále ho mám rada. Má romantický nádych a ja mám niekedy dni, kedy sa cítim tak trošku romanticky. A práve na tieto dni je tento kabát ako stvorený. Obliecť si ho a ísť sa prejsť do prírody. Vonku je všade veľa napadané lístie a mňa to zvádza do tejto prírodnej romantickej nálady.

coat: Gate / sweater: Kenvelo / dress: House / boots: Gregor

0 komentárov:

Purple Velvet

Smooth soft feeling under my fingers
darkness draped in velvet.
Purple can not be expressed in words
comes in a flowered jacket.

Hladký jemný pocit pod mojimi prstami
temnota zahalená v zamate.
Fialová nedá sa vyjadriť slovami
prichádza v kvetovanom kabáte.


Looking for answers in the wind,
Never unspoken questions.
Looking for hope
and maybe looking for deliverance.

Hľadám odpovede vo vetre,
na otázky nikdy nevyslovené.
Hľadám nádej, 
a možno hľadám vyslobodenie.


Tkanx for mili!

2 komentárov:

Call me Jozef :D

So this is fun! I was in the store with toys. And how clever I am, so I do not forget to drop a cup with the name. And as if not enough that I have to pay for the cup that I ever not want. There was the name Joseph. Well you must admit, who is now called Joseph? In our country nobody! I do not know anyone with this name.
But was lucky that it not broken completely. Only it was struck from his ear. So it can be to use. What it means? Starting today, call me Jozef :)

Tak toto je sranda! Bola som v obchode s hračkami. A ako som šikovná, tak som nezabudla zhodiť šálku s menom. A akoby nestačilo, že musím zaplatiť za pohár, ktorý som vôbec nechcela bolo na ňom meno Jozef. No uznajte, volá sa dnes niekto Jozef? U nás nie! Nikoho s takým menom nepoznám. 
Šťastie ale bolo, že sa nerozbil celkom. Iba sa mu odrazilo z ucha. Takže sa dá používať. Čo to znamená? Od dnes ma volajte Jozef :)

Jozef's (my) breakfast
Jozefove (moje) raňajky :


By the way breakfast was great. Bread with butter and apricot jam (my home-made). Plus Caro (cereal coffee). And witch breakfast prefer you?
Mimochodom raňajky boli skvelé. Chlieb s maslom a marhuľovým džemom (moja domáca výroba). K tomu Caro (obilná káva). A aké raňajky máte najradšej vy?

2 komentárov:

Mustard Yellow

These photos are from the days when the sun was shining and could go out without a jacket or coat. Autumn colors are great and I especially charmed a mustard yellow. I think it goes well with to my red hair. And of course as soon as the sun rose I picked up the shorts :)

Tieto fotky sú ešte z dní, kedy svietilo slnko a dalo sa ísť von bez bundy či kabáta. Jesenné farby sú skvelé a mne učarovala hlavne horčicovo žltá. Myslím, že sa dobre hodí k mojim červeným vlasom. A samozrejme hneď ako vykuklo slniečko ja som vzala do rúk kraťase :)
sungalss: vintage, sweatshirt: Lifeline, belt: N/A, shorts: Foxy Green remake, boots: N/A

1 komentárov: