Island

On a small island surrounded by water, on the throne of the tree, reigns herself. Time has changed forever, but in the embrace of nature hours have no meaning. Lives nature and nature live with her. The trees are her friends, her only companions. They are the only protection against cruel, cold wind.
Sometimes thinking what is behind all this water, but why wondering when there's no way out!
I also sometimes like to stop time, slow down, go into nature and be alone for a while. But spend eternity without a loved one, so I do not imagine. What about you?

SK: Na malom ostrovčeku obklopenom vodou, na trone zo stromu, vládne sama sebe. Cas zmenil sa na večnosť, no v objatí prírody hodiny nemajú význam. Zije prírodou a príroda žije s ňou. Stromy sú jej priateľmi, jej jedinými spoločníkmi. Sú jej jedinou ochranou pred krutým, chladným vetrom. 
Niekedy premýšľa čo je za všetkou tou vodou, ale načo premýšľať, ked niet cesty preč!
Tiež by som niekedy chcela zastaviť čas, spomaliť, zájsť do prírody a byť chvíľu sama. Ale prežiť večnosť bez milovaných osôb, tak to si ani neviem predstaviť. A čo vy?

8 komentárov:

Buy or Win #4 (Giveaway)

As I promised, I have for you other things to give away. Just choose and meet rules:

17 komentárov:

Giveaway #3 Winners


Third Giveaway has only one winner. These denim shorts wins:
SK: Tretia Giveaway má len jedného výhercu. Tieto denim šortky vyhráva:

0 komentárov:

Together in Blue


Hooray you don´t know how to look forward :) Finally I was able to convince my dear, that I could reguler shoot him on the blog. So today instead of one outfit you will see two.
Everyone ,,styling,, himself, but I wanted to have tuned in and got one condition. Blue sweatshirt :D Well matched up nicely? :)

3 komentárov:

Buy or Win #3 (Giveaway)


.Everyone here! They are going giving away the other stuff :) Just choose and meet simple rules:

1. Follow my blog via gfc or g+
2. To have a chance (comment) moreover, just follow me through any social network (fbinstayttwitter) and of course, every following +comment (please also write it, to make it clearer)
3. Don´t forget in the comment attributed to that thing you want to win (the name in the picture) and your email
All things to break on Sunday 22.2.15. If you have any questions feel free to ask.
And keep my fingers crossed!

SK:  Všetci sem! Idú sa rozdávať ďalšie veci :) Stačí si vybrať a splniť jednoduché pravidlá:

1. sledovať môj blog cez gfc alebo g+
2. ak chcete šancu (komentár) naviac, stačí ma sledovať cez niektorú sociálnu sieť (fbinstayttwitter) a samozrejme za každé sledovanie +jeden komentár (prosím aj ho napíšte, aby to bolo prehľadnejšie)
3. nezabudnite do komentára pripísať, ktorú vec chcete vyhrať (názov podla fotky) a svoj email

Všetky veci rozdelím v  Nedeľu 22.2.15. Ak máte akékoľvek otázky kludne sa pýtajte. 
A držím palce!photo by Andy, 
styling by me:

5 komentárov:

2 month of my zero waste life


From my decision to start living zero waste life, or rather of the publication of this fact on the blog undergone almost two months. So what changed? As I progressed, and if I succeed?
If this interests you, read on.
SK: Od môjho rozhodnutia začať žiť zero waste životom, alebo skôr od zverejnenia tohoto faktu na blogu prešli necelé dva mesiace. Čo sa teda zmenilo? Ako som pokročila a či sa mi vôbec darí?
Ak vás to zaujíma, čítajte ďalej.

6 komentárov:

Old House hidden gate to new start


The house forgotten past, looking through the halls destroyed over time. Found treasures that they couldn´t dazzle her mind. What really looking for can not be exchanged for any riches. It is the gateway to a new beginning. Into the house came in little witch with a great desire came out like a new person. Full of expectations did the first step into the world of humans.

13 komentárov:

BazaR #3


 Again, I got one BazaR for you :D This time it's not 5 but 6 things. And even all in one denim-pink spirit :) But now I will explain how it works:

1 komentárov:

Turtleneck

Again, I want to commend one catch from secondhand. The story of this turtleneck is a little bit unusual. Originally I took him to my dear, but ultimately remained me. It´s also good to him, but it´s so nice to feel, so warm that I couldn´t resist and put it on. And he saw that I like, so he just left me. I have a golden guy :)
A nice turtleneck, what is worth mentioning is wearing my little boy. It is hand-painted work of one very talented person. Definitely see also her fb page

7 komentárov:

What is Love?


Already is coming Valentine's Day. I'm neither the dissenter nor supporter Valentine's Day, so I'm not supporter Valentine's Day as a commercial holiday, but I take it as a day that celebrates love.

5 komentárov:

Old House hidden Treasures

 As forests have their secrets, old houses hiding their treasures. For the way to unclear future, let your past and walked towards new adventures.

9 komentárov:

Woods hidden magic secrets!


 Deep in the woods, in the cold snowy country where foxes give a good night, hiding secrets full of miracles. Where have human never set foot there keep only one footprint. Wild hearts longing transilluminates her gray world. Woods hidden secret and the secret is she. Wild Witch secretly from a distance watching the unknown. Maybe one finds the courage to give up her magic and maybe once her footprint leading down to us :)

SK: Hlboko v lesoch, v chladnej zasneženej krajine, kde líšky dávajú dobrú noc, skrýva sa tajomstvo plné zázrakov. Tam, kde už ľudská noha nevkročí, tam vedú len jedny stopy. Divoké srdce túžiace presvietiť svoj sivý svet. Lesy skrývajú tajomstvo a tým tajomstvom je ona. Divoká čarodejka tajne z diaľky sledujúca nepoznané. Možno raz nájde odvahu vzdať sa svojich kúziel a možno raz jej stopy povedú až k nám :)jacket, dress, knee socks: second hand / hat, fur vest, boots: vintage / necklace: cropp town / earrings: Foxy Green
Photo by Viktor & Charlie Charlesson, styling, hair, makeup by me:

9 komentárov:

Giveaway #2 winners

 It seems that I'll have to be less generous. You could win 5 things again and eventually give away only two. The remaining three things will go back to Challange that I (if anyone didn't know) mentioned in THIS article.

2 komentárov: