Just simple


EN: When the sun burns, need to hide. When burn looks stupid people, need to set a smiling face :) 
Today, just a simple summer outfit. In this heat I really didn´t want to invent. Tomorrow has come cool. I hope only the weather! 

SK: Keď páli slnko, treba sa skryť. Keď pália pohľady hlúpych ľudí,treba im nastaviť usmiatu tvár :)
Dnes len jednoduchý letný outfit. V tomto teple sami ani veľmi nechcelo nič vymýšľať.  Zajtra má prísť ochladenie. Dúfam,že len v počasí!

6 komentárov:

I see it brighter


EN:  I started like bright colors. Mainly white, shades of cream or butter white. Perhaps it will be the warm and sunny. Everything now looks for me somehow brighter :) I was a little toyed with the makeup. Makeup in nude tones doesn´t have to be boring. 
Otherwise with my dear we went to a small lunch that we had to take a picture. And it was amazingly good :) 
Such a relaxing afternoon. How was yours?

SK: Veľmi ma začali baviť svetlé farby. Hlavne biela, odtiene krémovej alebo maslová. Asi to bude tým teplom a slnečnom. Všetko na mňa teraz pôsobí nejak svetlejšie :) Trochu som sa pohrala aj s líčením. Líčenie v tónoch nude predsa nemusí byť nuda.
Inak sme si s drahým zašli na malý obedík, ktorý sme skrátka museli vyfotiť :D A bolo to úžasne dobré :)
Také pohodové odpoludnie. Ako ste sa mali vy?

8 komentárov:

Crop top & skirtpants


I don´t want to adapt to the world, the world doesn´t want to adapt to me. Well, I can adapt it myself :)
__________

Nechcem sa prispôsobiť svetu, svet sa nechce prispôsobiť mne. No, tak si ho prispôsobím sama :)

9 komentárov:

Something like 60s


60s were full of movie stars such as Elizabeth Taylor. I'll tell you wear makeup like her, it can be pretty hard. I wouldn´t want to wear this makeup every day :D
__________

60s boli plné filmových hviezd, ako napríklad Elizabeth Taylor. Poviem vám maľovať sa ako ona, to dá poriadne zabrať. Nechcela by som nosiť takýto make-up každý deň :D

7 komentárov:

Rembrandts light


I look out of the darkness, but I see absolutely nothing. 
Glare is blinding me, burning my eyes. 
Supposedly in the darkness hides the pain, 
supposedly be hiding in the dark it What you should afraid. 
__________

Pozerám z temnoty, ale nevidím celkom nič.
Žiara ma oslepuje, páli mi oči.
Vraj v temnote sa skrýva bolesť,
vraj v tme sa skrýva to čoho sa treba báť.

12 komentárov:

Urban Market 2014


30. 5. - 1. 6. 2014, Stará Tržnica, Bratislava
Urban Market (Sring Edition)

Great action with lots of original and beautiful things. For sale, to show off, to eat ... interesting things from interesting people.
__________

Skvelá akcia s veľkým množstvom originálnych a krásnych vecí. Na predaj, na obdiv, na zjedenie ... zaujímavo veci od zaujímavých ľudí. 

5 komentárov:

On the fallen tree


Sometimes more depending on how one feels, than how one looks. That doesn´t mean that comfortable clothes must look bad! 
__________

Niekedy viac záleží na tom ako sa človek cíti, ako na tom ako vyzerá. To ale neznamená, že obliecť sa pohodlne musí vyzerať zle!

3 komentárov:

New favorite sunglasses and chains for dog


I found one more photo with the old hair color. And also I want to show you my new favorite sunglasses. I inherited them. They are original from past times and I think are excellent: D
__________

Našla som ešte jedny fotky so starou farbou vlasov. A tiež vám chcem ukázať moje nové obľúbené okuliare. Zdedila som ich. Sú originál z čias minulých a sú podľa mňa špičkové :D

10 komentárov:

Sweet Chcolate


I love chocolate (that I already wrote about)! I love it in every form. Even such, they can´t eat. Because chocolate isn´t only delicious, but can look great too.
__________

Milujem čokoládu (to som už asi písala)! Milujem ju v hocijakej podobe. Dokonca aj takú, ktorú sa nedá zjesť. Pretože čokoláda je nielen chutná, ale vie aj skvele vyzerať.

10 komentárov:

City walk


I walk through the city and look at the magnificent churches. How proudly climb into the sky. A silent envy them their room and decent beauty.
__________

Kráčam mestom a hľadím na nádheru kostolov. Ako sa hrdo šplhajú do neba. A ticho im závidím ich pokoj a dôstojnú  krásu.

3 komentárov:

90´s from old box

Put off the old stuff is not such a bad idea. Especially if those things then someone finds and feels like found treasure..
 __________

Odkladať staré veci nieje až taký zlý nápad. Hlavne ak potom niekto tie veci nájde a má pocit akoby našiel poklad.

4 komentárov:

Madame Chaplin


Sometimes I feel like in the black and white film. No one speaks. Instead, on a black background appear white letters and life has a bitter-sweet flavor.
__________

Niekedy sa cítim ako v čiernobielych filmoch. Nikto nehovorí. Miesto toho sa na čiernom pozadí objavujú biele písmenká a život má trpko-sladkú príchuť.

3 komentárov:

Old shool Cheerleaders on the market


With my darling, we went out for a walk, get some photos. Near our house is such a small marketplace. Every Saturday stalls are full of fruit and vegetables or other goodies. I love the atmosphere.
__________

S mojim drahým sme si vyšli trochu na prechádzku, urobiť pár fotiek. Neďaleko nášho domu je takéto malé trhovisko. Každú sobotu sú stánky plné ovocia a zeleniny či iných dobrôt. Milujem tú atmosféru.


5 komentárov:

Change is coming ... it's here!


Mega comfy outfit, pictures in hand and determination in the head. These are the three things that I needed. A change could come!
Mega pohodlný outfit, obrázky do ruky a odhodlanie v hlave. To sú tri veci, ktoré som potrebovala. A zmena mohla prísť!

2 komentárov: