Find the right shoes

 Everyone surely knows. You stand in front of a closet, choosing clothes. Finally something you choose, and the problem comes. Although the outfit is fine, according to the ideas and moods, but ...
Každá to určite pozná. Stojíte pred šatníkom, vyberáte šaty. Konečne niečo vyberiete a príde problém. Outfit je síce fajn, podľa predstáv a nálady, ale...

14 komentárov:

Angry Foxy


Everyone is sometimes angry. Me too! But there is nothing better than to wear Angry Birds: D
Každý je občas nahnevaný. Aj ja! Ale nieje nič lepšie ako si obliecť Angry Birds :D 

11 komentárov:

History Repeating: 50´s


Fashion in 1950 was amazing! Everything was very elegant, and especially refined feminine. Slim feminine waists, midi skirts that revealed just exactly as much as they needed to be. Luscious lips and eyelashes. Simply perfect female beauty!

Móda v roku 1950 bola úžasná! Všetko bolo veľmi elegantné a hlavne rafinovane ženské. Štíhle ženské pásy, midi sukne, ktoré odhaľovali len presne toľko koľko bolo treba. Zvodné pery a mihalnice. Skrátka dokonalá ženská krása!

7 komentárov:

Black day at the train station + SK & CZ GiveawayA few days ago we went on a little trip by train :) Although my black outfit actually wasn´t at all a black day.
Pred pár dňami sme sa vybrali na menší výlet vlakom :) Aj napriek môjmu čiernemu outfitu to vlastne vôbec nebol čierny deň.

21 komentárov:

From darkness


I look into the darkness 
I hesitate whether to take a step 
In the heart Sadness 
like on the old snap. 

Pozerám do tmy
váham či spraviť krok
V srdci smútok
ako na starom snímku.

4 komentárov:

Waiting for better times


Sometimes a person is thinking what life is hard. Sometimes I feel like everything is falling on me. Sometimes I think that it will not be better. But sometimes not think. Just waiting for better times turned my face to the setting sun.

Niekedy človek premýšľa aký je život ťažký. Niekedy mám pocit, že všetko na mňa padá. Niekedy si myslím, že už lepší nebude. Ale niekedy nepremýšľam. Len čakám na lepšie časy otočená tvárou k zapadajúcemu slnku.

11 komentárov:

Lollipop


Lollipop, candy, ... I love everything sweet (especially chocolate)!
Lízatká, cukríky, ... milujem všetko sladké (hlavne čokoládu)! 

17 komentárov:

New Star!


I don´t think I would be a new star. Star, which I thought is on my turtleneck, which I won from Melisa. Although one stellar moment appeared on one of the photos: D

Nemyslím, že ja by som bola nová hviezda. Hviezda, ktorú som myslela je na mojom roláku, ktorý som vyhrala u Melisy. Aj keď jeden hviezdny moment sa objavil na jednej z fotiek :D

22 komentárov:

She is a garden worker, but still a fashion lover!


I don´t know why, but I'm like working in the garden. Now I don´t because, instead of fruit and vegetables have just grass. But once I have a huge garden like my grandfather.

Neviem prečo, ale rada pracujem v záhrade. Teraz nemám v akej pretože miesto ovocia a zeleniny máme len trávu. Raz ale budem mať obrovskú záhradu ako môj dedko. 

15 komentárov:

Aztec Designs


Yes, yes .... I was added another sweater :) I fell in love sweaters and I hope that they'll be able to wear it without a jacket :) It looks good so far.
Áno, áno .... pribudol mi ďalší sveter :) Zamilovala som sa do svetrov a dúfam, že ich budem môcť nosiť už bez bundy :) Zatiaľ to vyzerá dobre.

6 komentárov: