Christmas DayTomorrow is coming new year and I'm haunted with Christmas: D I know that I write a little late, but I enjoyed the holidays pretty calm. And for blog did not leave much time already. I wanted to look back at my Christmas because they were beautiful.

Už zajtra sa blíži nový rok a ja tu straším s Vianocami :D Viem, že som trocha pozadu, ale sviatky som si užila pekne v kľude. A na blog už čas veľmi nevyšiel. Chcela som sa ale aspoň trošku obzrieť za mojimi Vianocami, pretože boli krásne.  

8 komentárov:

At the Bus Stop 2


In the last article I showed you photos of Andy and outfit inspired Luana from Le Happy. We made more photos than we wanted. I was sorry to leave them lying in the computer. So here is the second batch of photos from this photo shoot. I know it's already been here and I hope it will not bored. But now are holidays and the new outfit post is not time. Time would possibly be, but I want to enjoy the holidays to the fullest and at rest, so the blog is dedicated only light :)

V minulom článku som Vám ukázala fotky fotené Andy a outfit inšpirovaný Luanou z Le Happy. Trošku sme to s Andy rozšupli a nafotili viac fotiek než sme pôvodne chceli. Bolo mi ľúto nechať ich len tak ležať v compe. A tak je tu druhá várka fotiek z tohoto fotenia. Viem, že to tu už bolo a dúfam, že vás tým nenudím. Teraz sú ale sviatky a na nový outfitový post nieje čas. Čas by možno aj bol, ale sviatky si chcem vychutnať na plno a v pokoji, takže blogu sa venujem lentk light :)

14 komentárov:

At the Bus Stop!


After some time, we met with Andy so we took some pictures. More...
Po dlhšej dobe sme sa stretli s Andy aby sme nafotili nejaké tie fotky. Viac...

18 komentárov:

Welcom to eden !??

A few days ago came to me my friend chat and a cup of coffee, you know it :) Again, I took out of the closet my army jacket and so created this (the second army post). I'm not a big fan of the army. I understand patriotism and defense against enemies and blah blah blah ... that's fine, but it would be better if it were not necessary. That is the reason why the Army doesn´t have my sympathy. In short, the army and the war doesn´t far apart, and war is one of the things that is unthinkable for me and for me represents unthinkable evil!
Anyway camouflage pattern is not so bad: D

Pred pár dňami ku mne prišla kamoška pokecať a na kávičku. poznáte to :) Zasa som zo skrine vytiahla moju army bundičku a tak vznikol tento (už druhý army post). Nie som nejaký veľký fanúšik armády. Chápem vlastenectvo a obrana pred nepriateľmi a bla bla bla... to je fajn, ale lepšie by bolo keby tá obrana nebola treba. To je aj dôvod prečo armáda nemá moje sympatie. Skrátka armáda a vojna nemá od seba ďaleko a vojna je jedna z vecí, ktorá je pre mňa nepredstaviteľná a predstavuje pre mňa nepredstaviteľné zlo!
Každopádne maskáčový vzor zase až taký zlý nieje :Darmy jacket, sweater: Foxy Green / legins: N/A / jacket: Cubus / vest: gina tricot / boots: Gregor
Photo by Mili - thanx honey :)

BONUS: 
gifs are a little bit inspired by the most famous American recruitment poster :)
And in the second case it may be a bit stronger coffee, but why not? :) Especially don´t take it personally: D
Gifká sú tak trošku inšpirované asi najznámejším náborovým americkým plagátom :)
A v druhom prípade je to možno trochu silnejšie kafé, ale tak prečo nie? :) Hlavne to neberte osobne :D
(and sorry for my bad english)

14 komentárov:

Neon is back

I think neon colors still not told us the final word. Someone may of them already doing wrong, but right now I just come to taste. 90's are still in a course and neon colors are one of their characteristics. Understand these photos as a starter, because I am going all neon editorial. I hope that we will succeed.

Myslím, že neónové farby nám ešte stále nepovedali posledné slovo. Niekomu už môžu asi liesť hore krkom, ale ja im práve teraz ešte len prichádzam na chuť. 90´s sú stále v kurze a neónové farby sú jedným z ich charakteristických znakov. Tieto fotky berte ako predkrm, pretože sa chystám nafotiť celý neónový editoriál. Dúfam, že sa nám vydarí. 
Mimochodom ak ste niekto zo západného Slovenska a máte chuť sa pridať budem rada :) (napíšte mi na mail: byfoxygreen@gmail.com alebo na fb)
beanie, jeans, shirt: N/A / jacket: 2nd hand / jeans vest: Levis remake / sweater: Foxy Green / boots: Gregor / bag: old

3 komentárov:

Snowflakes

Snow didn´t show in our country yet, but I would be quite happy if invaded at least for Christmas. When I can not have snow underfoot, so I at least a few snow flakes gave up. Couple on the cap and scarf. Feathery and warm scarf beautifully warmed. And a comfortable outfit, this is so good for this cold weather.
As you may know, I joined in the Fashion Challange. Contest outfits, where topic was scarves. The very first outfit failed, so I decided to try it with their own handmade scarf and I, shot these photos. I hope you like it more! If you like give me your vote HERE - need to click on the heart under the picture! Thank you for votes :)

Sneh sa u nás ešte poriadne ani neukázal, ale ja by som bola celkom rada, keby napadol aspoň na Vianoce. Keď už nemôžem mať sneh pod nohami, tak som si aspoň pár snehových vločiek vzala na seba. Pár na čiapke a pár na šále. Mäkučký a teplučký šálik krásne zahreje a k tomu pohodlný outfit. To je to pravé orechové na toto studené počasie. 
Ako možno viete, prihlásila som sa do Fashion Challange. Súťaž outfitov, kde témou boli šály. S prvým outfitom som veľmi neuspela, tak som sa rozhodla skúsiť to s vlastním handmade šálom a nafotila som tieto fotky. Dúfam že sa budú páčiť viac! Ak sa vám páči dajte mi svoj hlas TU - treba kliknúť na srdiečko pod fotkou! Za hlasy ďakujem :)


beanie, scarf: Foxy Green / parka, jeans, boots: N/A / sweatshirt: 2nd hand


1 komentárov:

Russian hair

Recently I was inspired and I tried this hairstyle. I do not know whether this is actually from Russia, but it just seems to me so. I love braids and this is one of the ways you can experiment with them.
As for the outfit I focused on the scarf. I wanted to create an outfit for the competition. (Speaking about the competition, you would have delighted me if you would give your voice in a Fashion challange,, you need to click on the heart). The theme was, as I have already mentioned scarves. This is one of my favorites. I bought it for his color, which I really pleased and I feel that it tune to my eyes: D

Nedávno som si nechala inšpirovať a vyskúšala som tento účes. Neviem či regulérne pochádza z Ruska, ale mne tak skrátka pripadá. milujem zapletené copy a toto je jeden zo spôsobov ako sa s nimi dá experimentovať. 
Čo sa týka outfitu zamerala som sa na šál. Išlo mi o to, vytvoriť outfit do súťaže. (Keď spomínam súťaž, potešili by ste ma ak by ste mi dali svoj hlas na Fashion challange, treba kliknúť na srdiečko). Témou boli, ako som už spomínala šály. Tento je jeden z mojich obľúbených. Kúpila som si ho kvoli jeho farbe, ktorú mám hrozne rada a mám pocit, že mi ide k očiam :D 


1 komentárov:

Wild in the rain

Today really raining out. In spite cold and rain, we went out and it was pretty good. You just walk in the rain is so ... liberating. It makes you feel so unbridled. I have felt this feeling as I heard the drumming raindrops on the window. Somewhat reminded me Indians drumming. And so I was inspired and created this outfit :)

 Dnes skoro celý deň vonku poriadne leje. Aj napriek zime a dažďu sme sa vybrali von a bolo to celkom fajn. Chodiť si len tak v daždi je tak ... oslobodzujúce. Človek sa cíti tak nespútane. Ja som ten pocit cítila už ako som počula bubnovanie dažďových kvapiek na okno. Tak trochu mi to pripomenulo bubnovanie Indiánov. A preto som sa nechala inšpirovať a vznikol tento outfit :)

tee, furry vest: N/A / jeans: vintage / belt: H&M / boots: Gregor / bag: gift / coat: vintage

3 komentárov:

Orange

I have really pleased to black and white combination, by a distinctive color. I recently discovered in second hand this super vintage orange white sweater. In combination with black and white stripes I find it very cute. And of course it could not miss mine, ,,Smurf beanie,, into which I fell in love :) (its merit will definitely have a memory of the concert)

Mám hrozne rada čiernobielu kombináciu doplnenú výraznou farbou. Nedávno som objavila v ,,sekáči,, tento super vintage oranžovo biely svetrík. V kombinácii s čiernobielymi pruhmi mi príde hrozne rozkošný. A samozrejme nesmela chýbať moja ,,šmolkovská,, čiapka, do ktorej som sa tak trochu zamilovala :) (svoju zásluhu na tom bude určite mať aj spomienka na koncert)beanie, legins, tee: N/A / sweater: 2cnd hand / jacket: Cubus / leather vest: Gina Tricot / boots: Gregor

5 komentárov:

Elegant

It does not happen to me often, but sometimes I feel a little elegance. And this was one of those days. Classic black color, I added a beige shirt and shoes. A major element in this outfit is my short black jacket. It is decorated with gold buttons and black and gold crocheted lace. They are also shorts, but those I left home for this time.

Nestáva sa mi to často, ale občas mám chuť na trochu elegancie. A toto bol jeden z tých dní. Klasicky čiernu som doplnila béžovou košeľou a topánkami. Hlavný prvok v tomto outfite je asi môj krátky čierny kabátik. Je zdobený zlatými gombíkmi a čierno-zlatou háčkovanou krajkou. Sú k nim aj kraťase, ale tie som pre tentoraz nechala ležať doma.
short jacket: Foxy Green / skirt, pants: vintage / shoes: MT Shoes

1 komentárov:

Color feeling

In these bleaker days, I wanted to somehow revive. What else better to revive the dark world, like colors? I love bright colors, without them the world would be dull and drab. I think even in the winter, we wouldn´t have to avoiding colors. A such winter patterns may also not be just black and white :)

V týchto pochmúrnejších dňoch som si to chcela nejako oživiť. Čo iné lepšie oživý tmavý svet ako farby? Mám radá pestré farby, bez nich by bol svet nudný a fádny. Myslím, že aj v zime by sme sa nemuseli farbám vyhýbať. A takéto zimné vzory tiež nemusia byť len čiernobiele :)jacket: 2cnd hand / sweatshirt: Lifeline / tee, legins, boots, scarves: N/A / handbag: gift

5 komentárov:

Maybe 70´s

Dress may not always be dress. I mean, that sometimes can dress wear differently. For example, as a cloak. Especially if these dresses unbutton the entire length. As it hit me, I had to try it. I combine vintage dress with jeans and a turtleneck. As the top layer I put on it denim jacket. Furthermore the combination of light blue with buttery white is perfect :)

Šaty nemusia byť vždy šaty. Chcem tým povedať, že niekedy sa dajú šaty obliecť inak. Napríklad ako plášť. Hlavne ak sa tieto šaty rozopínajú po celej dĺžke. Ako ma to napadlo, musela som to jednoducho vyskúšať. Skombinovala som vintage šaty s jeansami a rolákom. A aby mi nebola zima pridala som na vrch jeansovú bundu. Naviac kombinácia svetlomodrej s jemnou máslovo bielou je dokonalá :)

Why 70's? My lovely boyfriend commented, when he saw these photos, I look like a saleswoman in a grocery store from the 70's, and therefore this name. Yes, the dress is really like cloak. Probably really resemble apron, what wear saleswoman in past times. But despite the fact I felt I in this outfit comfortably.

Prečo 70´s ? Môj milovaný boyfriend sa vyjadril, keď zbadal tieto fotky, že vyzerám ako predavačka v potravinách zo 70tich a preto tento názov. Ano, tie šaty naozaj sú ako plášť. Asi naozaj pripomínajú zásteru akú u nás nosili predavačky za čias minulých. Ale aj napriek tomu som sa v tomto outfite cítila príjemne.boots, jeans, turtleneck: N/A / dress: vintage, denim jacket: ?


7 komentárov: