Everyone pays for his life


Already waiting long enough. I prefer to simply walk away. I have pay a ransom for the life !? And what, in his view, cost my life. Finally it is here! So let's now behind us.

SK: Už čakám dosť dlho. Najradšej by som jednoducho odišla. Mám platiť výkupné za život!? A akú má podľa neho môj život cenu. 
Konečne je tu! Tak nech to už máme za  sebou. 


Open my wallet and rummaging through the small. I don´t have much money, so hopefully it will be enough. After all, how much can cost lives ...
SK: Otváram peňaženku a hrabem sa v drobných. Nemám moc peňazí, tak hádam to bude stačiť. Veď koľko môže stáť život...  


... just so that I could look everyone in the eye without shame. And so, that I may be anyone who stands against me to turn back and show him ...
SK: ...len taký aby som sa mohla každému pozrieť do očí bez hanby. A taký aby som sa každému kto stojí proti mne mohla otočiť chrbtom a ukázať mu ...


He doesn´t want anything! He thinks I don´t stand for anything? So my life has no value !?
SK: Nechce nič! Myslí, že nestojím za nič? Tak môj život ako nemá žiadnu cenu!?


I'm not worth pennies! Even for an explanation ... a ransom for a life rejected!
SK: Nestojím ani za drobáky! Ani za vysvetlenie... výkupné za život odmietnuté!

Levi´s jacket, hoodie: Secondhand / short: Foxy Green remake / sneakers: Nike
Packed up my pennies and prefer to be on his way out.
I met a person who wishes to create human world for money. And then discovered that life can not be redeemed. He left without a word to his mystique engrossed in thought. In the eyes of disappointment and also question. He didn´t say a word, but his look told it all ... will return and will require more than money!

SK: Zbalím si svoje drobné a radšej sa poberiem preč. 
Stretla som toho, kto chcel tvoriť ľudský svet za peniaze. A potom zistil, že život sa nedá vykúpiť. Odišiel bez slova do svojho tajomna zahĺbený v myšlienkach. V očiach sklamanie a zároveň otázka. Nepovedal ani slovo, ale ten pohľad vravel za všetko... vráti sa a bude žiadať viac ako peniaze!

Photo by Viktor, styling & story by me:

4 komentáre: