Something needs to change

Source: Pinterest
Sorry about that article, but who doesn´t want to let it not read! The point is that for a long time in me mix the different feelings, and I need to express. Why now? My mail fulfill offer various online stores. Buy, don´t miss, the last chance you have to buy, don´t hesitate, not think ... because it's Christmas, New Year,... whatever!
And I feel now more than ever that something is amiss. I have always been against wasting ... as a child I was rather crowded and also finished the last bite, only to not end up in the trash. This is just me. It's a natural thing for me, and I was recently more and more suppressed.
But it has to stop. Not only don´t feel myself, but it also affects my surroundings.
I admit to kick me an article to which I came across on facebook.
So far I had no idea that such a thing as Zero Waste exists and it even has its name. But after reading a few articles, it was as if I re-discovered myself. This is the life which I want to live. I've always wanted (not to waste, doesn´t produce mess ...), and I sort of lived so well, I just didn´t realize it. At least not fully. I'm not saying right now from day to day will change my whole life, but they certainly know what direction to take. And that I long for the road pretty running.
If someone (like me until recently) have no idea what is going on here and what I actually say it's best if you read the above-mentioned article, but I will try to write you as I see it in short.
It's just life in which man doesn´t produce waste, and thus a minimum of waste. Don´t waste food or anything else. In one sphere is actually already quite succeeding. Don´t even need to guess. It is clear - it's fashion. I can´t throw out old thing, on the contrary, I have always tried to give it new life. And then no residues are not bad. I know you appoint a million ways to be the remnants of fabrics used. Well, I will not divorce here in detail. Even so, it's been quite a long article and as we all know, long articles no one reads.
Short and simply about my decision to live otherwise we will still read (assuming that you read my blog :D). It´s a process, a change that will not happen overnight. But I believe that it will bring me a better life. Life what I've always longed for. Because this idea holds out many of my ideals (but yes, it's not just about the garbage).
I hope you these speeches not bored, because this is still a fashion blog and so it will remain. But it's also my blog and this is the thing that concerns me. Anyway, probably you feel that my personal little change after the fashion site (though I actually lived this style in part so far (second hands, sewing ...)). Unless otherwise so there definitely will be added more DIY :)

Now seriously, I ended :D (for now)


Source: Pinterest
SK: Prepáčte mi tento článok, ale kto nechce nech ho nečíta! Ide o to, že už dlhšie sa vo mne melú rôzne pocity a ja sa potrebujem vyjadriť. Prečo teraz? Mailovú schránku mi zahlcujú ponuky rôznych internetových obchodov. Kúpte, nepremeškajte, posledná šanca, to musíte kúpiť, neváhajte, nepremýšlajte... veď sú Vianoce, Nový rok,... hocičo! 
A ja mám teraz pocit, viac ako inokedy, že niečo nieje v poriadku. Vždy som bola proti plytvaniu... už ako dieťa som sa radšej precpala a dojedla aj posledné sústo, len aby neskončilo v koši. Toto som  proste ja. Je to pre mňa niečo prirodzené a ja som to v poslednej dobe viac a viac potláčala.
Ale to musí prestať. Nielenže sa necítim byť sama sebou, ale ovplyvňuje to aj moje okolie.
Priznám sa nakopol ma jeden článok, na ktorý som natrafila na facebooku.
Do teraz som ani netušila, že niečo také ako Zero Waste existuje a že to má dokonca aj svoj názov. Ale po prečítaní pár článkov to bolo akoby som znova objavila samú seba. Toto je život, ktorý chcem žiť. Vždy som to chcela (neplytvať, neprodukovať bordel...), a trochu som tak aj žila, len som si to neuvedomovala. Teda aspoň nie naplno. Nehovorím, že teraz hneď zo dňa na deň sa zmení celý môj život, ale rozhodne viem akým smerom sa vydať. A  že sa túžim po tej ceste poriadne rozbehnúť.
Ak niekto (tak ako ja donedávna) netuší o čo vlastne ide a o čom to tu vlastne meliem, najlepšie bude ak si prečíta už spomínaný článok. Ale pokúsim sa vám  napísať ako to v skratke vidím ja.
Je to jednoducho život, pri ktorom človek neprodukuje odpad, alebo teda minimum odpadu. Neplytvá potravinami ani ničím iným. V jednej sfére sa mi to už vlastne celkom darí. Ani nemusíte hádať. Je to jasné - je to móda. Nedokážem vyhodiť starú vec, práve naopak, vždy som sa snažila dať jej nový život. A potom ani zvyšky nie sú na zahodenie. Viem vám vymenovať milión možností ako sa dajú zvyšky látok použiť. No ale nebudem to tu rozvádzať do podrobna. Aj tak je to už dosť dlhý článok a ako všetci vieme, dlhé články nikto nečíta.
Skrátka a jednoducho ešte o mojom rozhodnutí žiť inak určite budete čítať (za predpokladu, že budete čítať môj blog :D). Je to proces, zmena, ktorá sa nestane za noc. Ale ja verím, že mi prinesie lepší život. Život po akom som vždy túžila. Pretože táto myšlienka v sebe skrýva mnohé z mojich ideálov (no ano, nieje to len o odpadkoch).
Dúfam, že vás týmito rečami nenudím, pretože toto je predsa len fashion blog a tak to aj zostane, ale tiež je to aj môj blog a toto je vec, ktorá sa ma týka. Každopádne zrejme ucítite trochu túto moju osobnú zmenu aj po fashion stránke (aj keď som týmto štýlom vlastne žila z časti aj doteraz (sekáče, šitie a tak)). Ak nie inak, tak tu rozhodne pribudne viac DIYčiek :)

A už vážne končím :D (nateraz)

3 komentáre:

 1. Great post! Amazing blog :)
  Have a nice day!

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Great post
  Would you like to follow each other?
  I'll follow back after it

  please you, to enter in four 'klik' here
  http://rosewithcherry.blogspot.com/2015/01/wishlist-sheinside.html

  kisses

  OdpovedaťOdstrániť