Urban sun


EN: The second photoshoot (the first in the previous article) from Trencianske Teplice, we used the setting sun and other playground, this time on the housing estate. Probably not deny the kid in me: D 
These are the latest photos from Andy - that of Teplice. Other articles wait photos from Charlie and then you can compare. Heh although it's actually not really be compared because each has a completely different camera. 
By the way I'm wearing a new skirt from my ,,collection,, and is nicely creased (sorry, but I guess you understand: D)

SK: Na druhé fotenie (prvé v predchádzajúcom článku) v Trenčianskych Tepliciach sme využili zapadajúce slnko a ďalšie detské ihrisko, tentokrát na sídlisku. Asi nezapriem to dieťa v sebe  :D
Toto sú posledné fotky od Andy - teda z Teplíc. V ďalších článkoch čakajte fotky od Charlieho a potom môžete porovnávať. Heh aj keď sa to vlastne porovnávať veľmi nedá lebo každý má celkom iný foťák.
Mimochodom na sebe mám novú sukňu z mojej ,,kolekcie,, a  je pekne dokrčená (sorry, ale hádam chápete :D)

9 komentárov:

Fairytale in the mountains


EN:  Being the weekend with two fools with cameras in hand means having a lot of photos, so much work :D But I think it is very enjoying. These are pictures from Andy again. Teplice is a beautiful nature, mountains everywhere - and this wanted boots. But it is also a spa town full of nice dressed up old ladies :) - so and this in turn wanted, gentle dress. Of course, the combination of these two things have the ladies didn´t understand much, but that doesn´t matter. With two photographers to take pictures in the middle of the day and lots of people everywhere around me not pall. I felt a bit like a star: D

SK: Byť celý víkend s dvoma bláznami s foťákmi v rukách znamená mať veľa fotiek, takže veľa roboty :D Ale mňa to veľmi teší. Toto sú fotky znovu od Andy. V Tepliciach  je krásna príroda, všade hory - a to chcelo bagane. Ale je to aj kúpeľné mestečko plné naparádených starších dám :) - no a to zasa chcelo nežné šatičky. Samozrejme  spojenie týchto dvoch vecí už tie tety moc nechápali, ale na tom už nezáleží. Fotiť s dvomi fotografmi uprostred dňa a všade kopa ľudí ma asi neomrzí. Cítila som sa trochu ako nejaká hviezda :D 

4 komentárov:

Witch in Town

EN: The second part of Andy's photos from the first night. These ground street lights don´t mistake. Super atmosphere in a nice warm evening with perfect people :)

SK: Druhá časť fotiek od Andy je z prvého večera. Tieto pozemné pouličné svetlá nemajú chybu. Super atmoška v krásny teplý večer zo super ľudkami :)

6 komentárov:

Little travel: Trenčianske Teplice


EN: On others blogs is the amount of holiday articles, and me nothing. It's probably because I never was. Thus, almost anywhere. But now comes a few articles with the beautiful spa town of Teplice Trenčianske.

SK: Na druhých blogoch je množstvo dovolenkových článkov, a u mňa nič. To bude asi tým, že som nikde nebola. Teda skoro nikde. Teraz ale príde zopár článkov s krásneho kúpeľného mesta Trenčianske Teplice.

5 komentárov:

Dino hunter


EN: People like looks back and me too (especially those nice memories). But one can look back no only  into your past. History is full of interesting and always incredible fascinated me. Me interesting as it probably could be really, not as we think it was. Perhaps the reality is very different. The truth is no one know. Only if he had a time machine :)
I would also like to have one :D and then I will here give regular posts with times past.
This article would like to start something like this:
Today I went with my time machine (with my loves) hunt dinosaurs!

SK: Ľudia sa radi obzerajú späť a  ja tiež (hlavne na tie pekné spomienky). Ale dá sa obzrieť nielen do svojej minulosti. História je plná zaujímavostí a mňa vždy neskutočne fascinovala. Zajíma ma  ako to asi mohlo byť naozaj, nielen ako si myslíme, že to bolo. Možno bola skutočnosť celkom iná.  Pravdu sa už ale nikto nedozvie. Jedine že by mal stroj času :)
Tiež by som ho chcela mať :D a potom by som vám sem dávala pravidelne posty s čias minulých.
Tento článok by som začala asi takto:
Dnes som sa vybrala svojim strojom času (aj s mojimi láskami) loviť dinosaury!

6 komentárov: