Mirror of Lovers - Together


The last part of Valentine's photoshoot will be on both of us. Because we belong to each other (as a person and his reflection in a mirror) :)
Posledná časť z Valentínskeho photoshootu bude o nás oboch. Pretože patríme k sebe (ako človek a jeho odraz v zrkadle) :)We are two but we are as one.
Look in the mirror and I expect my reflection therein.
With the same course also I expect you to me.
You're just a part of me.

Sme dvaja no sme ako jeden. 
Pozriem sa do zrkadla a očakávam v ňom svoj odraz.
S rovnakou samozrejmosťou očakávam aj teba pri sebe.
Si skrátka mojou súčasťou.


I'm nothing alone - as a frame without a mirror.
Together we are the most beautiful picture how may be painted reflection.
Together we love!

Sama som nič - ako rám bez zrkadla.
Spolu sme ale tým najkrajším obrazom aký môže odraz namaľovať.
Spolu sme láska!


More photos you can find here or here.
Viac fotiek nájdeš tu alebo tu.

photo: Viktor / styling, edit: me

5 komentárov: